METXERES
Metxeres enllaįades a un transport automātic de bobines.