METXERES
Metxeres enllaçades a un transport automàtic de bobines.