METXERES - Canviador
Canviador automàtic que treu les metxes plenes i les canvia per tubs buits deixant la màquina preparada per a la següent mudada.